Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő neve: Tomix 94 Kft - Tomán József
Adatkezelő címe: 2461 Tárnok Petőfi S. u. 69.
Adatkezelő e-mail címe: kapcsolat@tomanjozsef.hu
Adatkezelő telefonszáma: +36209785696
Adatkezelő adószáma: 12769872-2-13
/ továbbiakban mint Adatkezelő/

Adatkezelési tájékoztató célja:
A tájékoztató célja, hogy rögzítse a Tomix 94 Kft.által alkalmazott adatvédelmi és
adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés
megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az
Európai Unió rendeletében /GDPR/ meghatározott elvárásoknak.

Az érintettek előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról 2011.évi CXII törvény is előírja.

Az adatvédelmi tájékoztató elérhető fent nevezett cég üzlethelységében, és a
www.tomanjozsef.hu weboldalán.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót bármikor
megváltoztassa, természetesen az érintettek időben történő értesítése mellett.

A vállalkozás vezetői és dolgozói nagyon odafigyelnek a személyes adatok védelmére, és biztonságára.

A Tomix 94 Kft a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Alapfogalmak:
adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek
védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és
módszerek összessége.

személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes
személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig
megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor
helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai
feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

adatalany/érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy
egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A
személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy
közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján
azonosítani lehet.

különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre
vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az
érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra,
valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.

bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a
bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás
lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a
büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható,
valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely
művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése,
valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hangvagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai
jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.

adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó
döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval
végrehajtatja.

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől).
adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött
szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő
szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül
kérésére bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről.
Az érintett kérheti adatai helyesbítését, bizonyos esetben törlését is, valamint
törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy
törvényben elrendelt kötelező adatkezelés.

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –
kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma.
megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell,
hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen
és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így
különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az
adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról,
hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését
kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és
megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere.
Az alapfogalmak megtekinthetők a NAIH oldalán is.
https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html

A személyes adatok birtokunkba kerülésének és tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága üzletünkben:
Vásárlóink adatai több féle módon kerülhetnek a birtokunkba:
Személyes adatok vásárlás, vagy szolgáltatás nyújtása, illetve megrendelés során
kerülnek birtokunkba.

A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés:
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik.
Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az
Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5)
bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi
kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés célja:
A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési
kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági
társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó
számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.
Írásban felvett megrendelések a számla mellékletét képezik, ezért a számlával
egyforma jogszabályi feltételekkel tárolhatók.

A kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám
Az adatkezelés időtartama: 8 év
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától
számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla
kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5)
bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes
adatait 8 évig megőrizni.
Ha a terméket nem a vásárló viszi, illetve szállítja el, akkor futárszolgálatot veszünk
igénybe.

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az
adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön
hozzájárulása.
Az adatkezelés célja:
Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön
igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az
Ön számára.
A kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama: 8 év
Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó / futárcég/ az adatokat a megrendelt áru
kiszállításának időtartamáig kezeli.
Ha Ön engedélyt ad arra, hogy adatait felvigyék a cég számítógépes rendszerébe, és
információt, hírlevelet küldjenek az Ön részére, akkor további adatkezelés is
keletkezik az Ön hozzájárulása alapján.

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a)
pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja:
Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról,
akciókról. Tájékoztatjuk arról, hogy a hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem
más gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezzük, azonban számukra az Ön
személyes adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk.
A kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama:
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

A regisztrációval együtt járó adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja
az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása
Az adatkezelés célja:
A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb
szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét
megadni)
A kezelt adatok köre:
Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail
címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.
Az adatkezelés időtartama:
A hozzájárulásának visszavonásáig.

Messenger
Az adatkezelésben érintettek köre a Messenger chatbotunk feliratkozói.
Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók részére minél
relevánsabb tartalom nyújtása.
Az adatok hozzáférhetősége: a felhasználónak lehetősége van adatai letöltéséhez,
ezt egy e-mailben kell jelezni, ezután az üzemeltető minden információt biztosítani
fog számukra.
Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik
meg.
Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a
kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött üzenetekben megjelenő
“leiratkozás” gomb alapján, továbbá a “stop” szó beírásával.
Adatai ezután 90 nap múlva, automatikusan törlésre kerülnek.
Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai valamint a
Vállalkozás weblapjának üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó munkatársai.

További adatkezelések
Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes
tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés
jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az
adatkezelés időtartama). Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi
felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az
Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban
nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon,
mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő
tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.
Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó
tevékenységükről

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás:
Az adatfeldolgozó megnevezése: ProfiTárhely Kft.
Az adatfeldolgozó elérhetőségei: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.
Telefonszám: +36 20 254 0866
E-mail cím: ugyfelszolgalat@profitarhely.hu
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes
adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Az adatfeldolgozó megnevezése:
Név: Sprinter Futárszolgálat Kft.
Székhely: 1184 Budapest, Mikszáth Kálmán u. 77/a.
Név: Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a
megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét
és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt
követően haladéktalanul törli.

Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: SalesAutopilot Kft.
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: Budapest, H-1024 Margit krt.
31-33. félemelet 4.,
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma: (+36) 1 490 0172
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: kapcsolatfelvételi oldalon
keresztül https://t.salesautopilot.hu/s/login/8637
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a
hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és
e-mailcímét a hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt
haladéktalanul törli.

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés
Az adatfeldolgozó megnevezése: Si-Ma megoldások Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 2461 Tárnok, Kölcsey u. 70.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 (20) 931 - 0783
Az adatfeldolgozó e-mail címe: sikemarcsi@minden-nap.hu
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a
számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett
nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2)
bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

Adatbiztonsági intézkedések

Papír alapon kezelt adatok biztonságát úgy adatkezelő úgy védi, hogy csak az arra
jogosultak /alkalmazottak, cégvezetők / férjenek hozzá. Velük titoktartási szerződést
kötöttünk.
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak
érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Cooki e-k használatával kapcsolatos tájékoztatás
Mi a süti (ún. „Cookie”)?
A süti (ún. „cookie”, továbbiakban: „Süti”) olyan adatcsomag, amelyet a megtekintett
weboldalak helyeznek el a számítógépére. A Sütik számos funkcióval rendelkeznek,
így többek között a felhasználók által megjelölt preferenciák és információk,
felhasználói szokások eltárolására szolgálnak. A Sütik információt gyűjtenek,
megjegyzik a felhasználói beállításokat, ez által lehetőséget adnak a felhasználói
élmény növelésére. A Süti használatát a böngészőn belül Ön bármikor beállíthatja,
amelynek módja a böngésző Súgó részében fellelhető.
A Sütik lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” Sütik. Az állandó Sütit a böngésző egy
meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli,
az ideiglenes Sütiket azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával
automatikusan törlődnek.
Miért használunk Sütiket?
Weboldalunk Sütiket használ, amelynek célja
● látogató beállításainak, használati szokásainak (pl. honlapon töltött idő) rögzítésével
az oldalon való navigáció, és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése,
● weboldalunk fejlesztése,
● ügyfél és felhasználói élmény növelése,
● statisztikák gyűjtése a személyre szabott weboldal használat érdekében,
● célzott hirdetések elhelyezése a felhasználók számára.
A Cooki e-k használatával kapcsolatos tájékoztatás
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A
cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön
böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait,
megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány
releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A Cooki e-k (sütik)
nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni
felhasználó azonosítására. A Cooki e-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót
tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol.
Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb
időre tárolásra kerül számítógépén.

A Cooki e-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései
jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával
összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt Cooki e-k főbb jellemzői:

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző
nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy
maximum 2 óra.

Korhatásos tartalom cookie: Ezek a sütik a korhatáros tartalom jóváhagyásának
tényét és azt rögzítik, hogy az érintett 18 éven felüli, élettartamuk a böngésző
bezárásáig tart.

Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az
oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára
megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.

Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzített az utoljára megtekintett
kategóriát. Élettartama 60 nap.

Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt
termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.
Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált
teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja
a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.
Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.
Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti
(pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.
Kiléptetés cookie: A opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót.
Élettartama 90 nap.
Backed azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backed szerver azonosítója.
Élettartama a böngésző bezárásáig tart.
Amennyiben Ön nem fogadja el a Cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók
nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást
az alábbi linkeken találhat:
1. Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-managecookies#i
e=ie-11
2. Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yo
urcomputer
3. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Az adatkezelés során Önt megillető jogok
Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:
● a tájékoztatáshoz való jog,
● az adatok helyesbítéséhez való jog,
● az adatok törléséhez való jog,
● az adatok zárolásához való jog,
● a tiltakozás joga.
Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a
személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető
formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról,
hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes
adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget
tesz.
Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az
Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha
az Adatkezelő törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre,
sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a
személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).
Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges
törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig
kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
● ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő
vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve
kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt
esetben;
● ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása
nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos
kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül,
de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében
döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét
követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton
közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi
indokait.

Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre
vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor
vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti
(levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi
rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely
kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

Egyéb rendelkezések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk
tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály
felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése,
átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az
adatkezelőt